yo'o̱2yo'o²Adv-PreVcontinuallycontinuamenteNe̱ yo'o̱ nuû rá Mariá nu̱' nda̱a vaa guun che'é so' ga̱a ca'ngaa so' do̱', nu̱' nana̱ cu̱u sa̱' a'mii so' do̱' a. But his mother treasured all these things in her heart. LUK 2:51b