ta'nga̱'ta'nga'²nsmall partmenudoNi' 'o̠ yuvi̠i̠ ta'nga̠' tiha̠' rá ca'mii me so'. He is not one of those people who like to talk a lot. Él es una persona que no habla mucho. Ni síí cavi̠i̠ ta'nga̠' raa̠ me nij soj na'?Aren't you intelligent people?Ustedes no son personas inteligentes?