tacóó chruuntacoo⁵ chruun³ntree stumptocónTáá ni̱j xruj xráá tacóó chruun nacoo̱.The pot is upside down on the dry tree stump.der. oftocóófoot, leg step beginning