tachri̠i̠tachrii¹ntasty sabrosoTachri̠i̠ ndo'o chá