ti'yaati'yaa³²ndoorpuertaCanu̱u̱ so̱' ti’yaa!Open the door!Cano̱ ra'á so̱' ti’yaa.Touch the door!Tza̱j ne̱ rej nii̱ me se ca'na' yo'o̱ se mo̱zó síí 'ni̱j ra'a man ní', ne̱ ca'núj so' ta'yaa taga' yo', ne̱ ca'anj nica̱j so' man nijapóstol xe' a. But during the night an angel of the Lord opened the doors of the jail and brought them out.ACT 5:19ata'yaa