tachruu̱tachruu³¹n1bread crumbspolvo de pan Quira̱nj yo'óó tachruu̱ rachrúún ne̱ qui'ya̱j nee̱ albondigá. I am going to buy breadcrumbs to make meatballs. Voy a comprar polvo de pan para hacer albóndigas. 2dustpolvoyo'óó tachruu_dustpolvoyachruu̱