tzín'2tzin'⁵a littlepoquitoCa'nij so̱' do̱j síí nna co'o̱j. Can you serve me a little more water? Me puedes servir un poquito mas de agua para beber. 8.1.3.2Few, little